Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltató neve, címe
A szolgáltató neve: Tóth és Társai Bt.0
Székhelyének címe: 2089 Telki, Orgona utca 10.
Adószám: 29117239-1-13
Telefonszám: +36-70/7758625
Email: admin@elmenytanc.hu
Weboldal: www.elmenytanc.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetősége (cím, telefonszám), illetve internetes honlapjának címe 2.1.
96 20 2.2. Internetes oldal (honlap) címe: www.elmenytanc.hu

2. Az ÁSZF célja, tárgyi, személyi, területi és időbeli hatálya
2.1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja a hatálya alá tartozó szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevők közötti jogviszony szabályozása.
2.2. Az ÁSZF tárgyi hatálya a www.elmenytanc.hu által nyújtott szolgáltatásokra és kapcsolódó tájékoztatási szolgáltatásra terjed ki.
2.3. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: a Szolgáltató, a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók (továbbiakban felhasználók)
2.4. Szolgáltató: az 1. pontban megjelölt szervezet.
Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely használja vagy igényli az internetes szolgáltatást.
A Szolgáltató és a Felhasználó a szolgáltatást a jelen ÁSZF elfogadása esetén veheti igénybe.
2.5. Az ÁSZF a szolgáltatás megkezdésének napjától kezdődően – az időközi módosítások szerinti tartalommal – határozatlan ideig van hatályban mindaddig, amíg a Szolgáltató a táncoktató szolgáltatást nyújtja.

3. Értesítések, közzétételek, nyilatkozatok
3.1. A Szolgáltató közzétételi kötelezettségét (beleértve különösen az ÁSZF közzétételét, valamint más tájékoztatás közzétételét) az alábbiak szerint teljesíti:
3.1. a) a tájékoztatást internetes oldalán (honlapján) közzéteszi, továbbá
3.1. b) az abban foglaltakról a telefonszolgáltatás igénybevételével elérhető ügyfélszolgálat szóbeli, emailes ügyfélszolgálat írásbeli tájékoztatást ad.
3.2. Az ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén a módosításáról szóló valamennyi értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
3.2 a) pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire;
3.2 b) a módosítások lényegének rövid leírását;
3.2 c) a módosítások hatálybalépésének időpontját;
3.2 d) a közzétett általános szerződési feltételek elérhetőségét;

5. A szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása Magánszemélyek részére (ügyfelek)
Magánszemélyek részére a weblap egyes szolgáltatásai ingyenesek, mások térítés fejében igénybe vehetőek
5.1. Térítés fejében nyújtható szolgáltatások:
1. A weboldalon kategorizálva találhatóan előre felrögzített, és otthon elvégezhető szenior táncok és egyéb testmozgással kapcsolatos alap esetben otthoni környezetben elvégezhető órák határozott időtartamig való megnézhetősége.
2. Az online táncórák keretein belül helytelenül végzett gyakorlatok miatti egészségkárosodásra semmilyen jogi felelősséget nem vállalunk.
3. A fizetett szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatos eljárás, a térítéses szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei
Az ÁSZF vonatkozásában: – panasz: a Szolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó nyilatkozat, mely szerint a Szolgáltató eljárása nem felel meg a jogszabályoknak vagy az ÁSZF-nek, – bejelentés: a panaszon és díjreklamáción kívüli minden olyan előfizetői nyilatkozat, észrevétel, mely a szolgáltatásra vagy a Szolgáltatóra vonatkozik.

VI. Bejelentések, panaszok intézése (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése)
6.1. A Szolgáltató a Felhasználóktól származó bejelentéseket, panaszokat és a bejelentés, panasz alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon nyilvántartásában rögzíti az adatkezelési szabályok betartásával.
A nyilvántartás minden bejelentésről, panaszról a következő adatokat tartalmazza:
– bejelentése, illetve panasza alapján tartalmazza:
1. a) a panaszt tevő nevét,értesítési címét , telefonszámát vagy más elérhetőségét,
2. b) ha szükséges, a szolgáltatás megnevezését,
3. c) a bejelentés, panasz rövid leírását,
4. d) a bejelentés időpontját (év, hónap, nap); – a Szolgáltató vizsgálatának eredményeként tartalmazza: e) a bejelentés, panasz kivizsgálásának eredményeit,
5. f) a bejelentés, panasz orvoslásának módját és időpontját (év, hónap, nap), g) a bejelentő értesítésének módját és időpontját. A szóbeli panaszt meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell.
VII. A felhasználók jogai
7.1. A felhasználók a weblapon szereplő online órák közül szabadon válogathatnak.
7.2. A weblapon keresztül történő kiválasztott órákra a felhasználó regisztrációja után lehetséges.
7.3. Az órára történő jelentkezés akkor kerülhet elfogadásra, ha a jelentkező befejezte a regisztrációját, és a kiválasztott csomagot online fizetési móddal kiegyenlítette.
7.4. Az online órák ígénybevételéről, és egyéb feltételekről a weblapon szereplő információkon kívül telefonos tájékoztatást is nyújtunk, illetve facebook oldalunkon is válaszolunk a direkt üzenetekre.

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat
1. Adatkezelés módja A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja és időtartama, az adatok továbbításának biztosítása, az adatbiztonság, valamint a szolgáltatónak , illetve a felhasználónak az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztatás:
2. A Szolgáltató által nyilvántartott, az online órát kereső természetes személy ügyfelekre vonatkozó személyes adatok körét, azok részletes felhasználási és nyilvántartási szabályait jelen ÁSZF szerinti Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.
3. Amennyiben az ügyfél a Szolgáltató által kezelt adataiban bekövetkezett változást a Szolgáltató felé nem jelenti be, úgy az ügyfél mulasztásának időtartamára a Szolgáltató mentesül az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése alól.
4. A Szolgáltató az általa nyilvántartott, a természetes személyek által rögzített adatokat csak annyi ideig tárolhatja, ameddig arra az ügyfelek tájékoztatásával, szolgáltatásával kapcsolatosan szükség van.
5. A Szolgáltató az ügyfél adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére teljesíthet.
6. A Szolgáltatót külön jogszabályok alapján adat és titoktartási kötelezettség terheli Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltató tagjait, alkalmazottait és megbízottját egyaránt terhelik.
7. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre
8. A jogszabályban jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt személyes adatok a következők:
9. a) az ügyfél neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye,
10. b) természetes személy igénybe vevő esetén az előfizető (leánykori) neve, anyja neve, születési helye és ideje, ügyfél e-mail címe
1. f) ügyfél telefonszáma,
2. g) ügyfél értesítési címe.
2. A személyes adatok tárolásának időtartama és módja
2.1. Az ügyfelek regisztrációjából adódó adatokat a regisztrációt követő 1 évig, illetve az ügyfél kérésének megfelelő időtartamig őrzi.
2.2. A II.1. pont szerinti adatokat a Szolgáltató saját üzletszerzési céljából az ügyfél hozzájárulásának időtartama alatt kezelheti, az ilyen célú kezelést az ügyfél hozzájárulásának visszavonásakor, egyéb esetben a 2.1. pont szerint a Szolgáltató megszünteti.
2.3. A Szolgáltató a kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzését követően haladéktalanul törli, ha a szolgáltatónál valamely 1. pontban nem említett célból történő adatkezelésre került sor.
2.4. A Szolgáltató köteles a nyilvántartott személyes adatok védelméről gondoskodni.
2.5. A számítógépen nyilvántartott adatok esetében az adatokhoz hozzáférést jelszóvédelemmel kell ellátni és a hozzáférésre jogosult személyekről nyilvántartást kell vezetni. A számítógépes adatállományokról legalább egy példány biztonsági másolatot kell folyamatosan készíteni.
2.6. A papír alapú nyilvántartásokat az illetéktelenek elől elzárva kell tartani.
2.7. A nyilvántartásokat megfelelően zárt helyiségben, az irattározási jogszabályok és belső előírások figyelembe vételével kell tárolni.
2.8. A közbenső, az irattározásra nem kerülő, vagy az irattározási idő után selejtezésre kerülő nyilvántartásokat meg kell szüntetni: a számítógépes adathordozón levő adatokat helyreállíthatatlanul le kell törölni, a papír alapú, személyes adatokat tartalmazó listákat el kell égetni vagy más módon (iratmegsemmisítővel), ellenőrzötten meg kell semmisíteni.
3. A személyes adatok továbbításának esetei
3.1. A II.1. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, átadhatók: a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján az ügyfél-tájékoztatást végzik.
3.2. A II.1. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, átadhatók – az ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén – azoknak a képző intézményeknek, amelyek képzésére az ügyfél jelentkezett.
3.3. Azoknak a támogató szervezeteknek, akiktől az ügyfél támogatást kíván igénybe venni
3.4. A II.1. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, a Szolgáltató – az ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén – felhasználhatja arra, hogy az ügyfél számára a megfelelő képzés megtalálását segítse, illetve a Szolgáltató szolgáltatásairól az ügyfélnek hírlevél vagy e-mail útján tájékoztatást nyújtson.
3.5. pont alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a Szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli.
4. Az ügyfél hozzájárulása és módosításának joga
4.1. A Szolgáltató az ügyfél adatkezeléshez való előzetes hozzájárulását köteles megszerezni minden olyan esetben, amikor az adatkezelést jogszabály számára kötelezően nem írja elő.
4.2. Az ügyfél adatkezelési hozzájárulását a Szolgáltató a következők szerint szerezheti meg:
1. a) az online órákra jelentkezéshez szükséges regisztrációt megelőzően elektronikusan hozzájáruló adatkezelési nyilatkozattal,
2. b) a regisztrált igénybe vevők számára nem kell ismételt nyilatkozatot tenniük, csak annak visszavonását követően.
3. A Szolgáltató adatkezelésének szabályai
5.1. A Szolgáltatót a tudomására jutott személyes adatokkal kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli, azok megismerését harmadik személy részére csak az érvényes jogszabályokban és jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint teheti lehetővé.
5.2. A titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony után is terheli.
6. Adatvédelem
6.1. A Szolgáltató biztosítja
1. a) a szolgáltatást végző vagy abban közreműködő alkalmazottja, megbízottja az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályokat és jelen szabályzatot megismerje és munkája során betartsa,
2. b) az adatvédelem és adatbiztonság követelményeinek személyi és tárgy feltételeit,
3. c) jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatnak a Felhasználók részére honlapján való nyilvános elérhetőségét.