Általános Szerződési Feltételek

1. A Szolgáltató neve, címe

A Szolgáltató neve: Tóth Krisztina Apollónia EV.
Székhelyének címe: 2089 Telki, Orgona utca 10.
Adószám: 71118774-1-43
Nyilvántartási szám: 57377430
Telefonszám: +36-70-775-8625
Email: admin@elmenytanc.hu
Weboldal: www.elmenytanc.hu

Internetes oldal (honlap) címe: www.elmenytanc.hu

2. Az ÁSZF célja, tárgyi, személyi, területi és időbeli hatálya
2.1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja a hatálya alá tartozó szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevők közötti jogviszony szabályozása.
2.2. Az ÁSZF tárgyi hatálya a www.elmenytanc.hu által nyújtott szolgáltatásokra és kapcsolódó tájékoztatási szolgáltatásra terjed ki.
2.3. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: a Szolgáltató, a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók (továbbiakban Felhasználók)
2.4. Szolgáltató: az 1. pontban megjelölt szervezet.
Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely használja vagy igényli az internetes szolgáltatást.
A Felhasználó a szolgáltatást a jelen ÁSZF elfogadása esetén veheti igénybe.
2.5. Az ÁSZF a szolgáltatás megkezdésének napjától kezdődően – az időközi módosítások szerinti tartalommal – határozatlan ideig van hatályban mindaddig, amíg a Szolgáltató a táncoktató szolgáltatást nyújtja.

3. Értesítések, közzétételek, nyilatkozatok
3.1. A Szolgáltató közzétételi kötelezettségét (beleértve különösen az ÁSZF közzétételét, valamint más tájékoztatás közzétételét) az alábbiak szerint teljesíti:
3.1. a) a tájékoztatást internetes oldalán (honlapján) közzéteszi, továbbá
3.1. b) az abban foglaltakról telefonos, esetenként, vagy a Felhasználó erre irányuló igénybejelentése esetén e-mailes írásbeli tájékoztatást ad..
3.2. Az ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén a módosításáról szóló valamennyi értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
3.2 a) pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire;
3.2 b) a módosítások lényegének rövid leírását;
3.2 c) a módosítások hatálybalépésének időpontját;
3.2 d) a közzétett általános szerződési feltételek elérhetőségét;

4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása 
4.1. Térítés fejében nyújtható szolgáltatások:
4.2. A weboldalon kategorizálva találhatóan előre felrögzített, és otthon elvégezhető szenior táncok és egyéb testmozgással kapcsolatos alap esetben otthoni környezetben elvégezhető órák határozott időtartamig való elérhetősége.
4.3. Az online táncórák keretein belül helytelenül végzett gyakorlatok miatti egészségkárosodás kapcsán a Szolgáltató semmilyen (jogi, anyagi, stb.) felelősséget nem vállal.
4.4. A fizetett szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatos eljárás, a térítéses szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei

5. Bejelentések, panaszok intézése (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése)

5.1. Az ÁSZF vonatkozásában: – panasz: a Szolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó nyilatkozat, mely szerint a Szolgáltató eljárása nem felel meg a jogszabályoknak vagy az ÁSZF-nek, – bejelentés: a panaszon és díjreklamáción kívüli minden olyan előfizetői nyilatkozat, észrevétel, mely a szolgáltatásra vagy a Szolgáltatóra vonatkozik.

6. A Szolgáltató a Felhasználóktól származó bejelentéseket, panaszokat és a bejelentés, panasz alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon nyilvántartásában rögzíti az adatkezelési szabályok betartásával.

6.1. A nyilvántartás minden bejelentésről, panaszról a következő adatokat tartalmazza:
– bejelentése, illetve panasza alapján tartalmazza:
a) a panaszt tevő nevét,értesítési címét , telefonszámát vagy más elérhetőségét,
b) ha szükséges, a szolgáltatás megnevezését,
c) a bejelentés, panasz rövid leírását,
d) a bejelentés időpontját (év, hónap, nap); –

A Szolgáltató vizsgálatának eredményeként tartalmazza:

e) a bejelentés, panasz kivizsgálásának eredményeit,
f) a bejelentés, panasz orvoslásának módját és időpontját (év, hónap, nap),

g) a bejelentő értesítésének módját és időpontját. A szóbeli panaszt meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell.

7. A Felhasználók jogai
7.1. A Felhasználók a weblapon szereplő online órák közül szabadon válogathatnak.
7.2. A weblapon keresztül történő kiválasztott órákra a Felhasználó regisztrációja után lehetséges.
7.3. Az órára történő jelentkezés akkor kerülhet elfogadásra, ha a jelentkező befejezte a regisztrációját, és a kiválasztott csomagot online fizetési móddal kiegyenlítette.
7.4. Az online órák ígénybevételéről, és egyéb feltételekről a weblapon szereplő információkon kívül telefonos tájékoztatást is nyújtunk, illetve Facebook oldalunkon is válaszolunk a direkt üzenetekre.

8.  Vásárlási feltételek

Az online bankkártyás fizetések a Paylike rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a szolgáltatóhoz nem jutnak el. 

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

A Felhasználók adatait a Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján; kizárólag a jelen ÁSZF-ben foglalt szolgáltatás teljesítése érdekében kezelheti.

1. Adatkezelés módja 

A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait elektronikus úton, az általa létrehozott adatbázisában tárolja.

2. Az Adatkezelés jogalapja: az érintett Felhasználó hozzájárulása, vagy jogi kötelezettség teljesítése.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Szolgáltató internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak!  A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései az irányadók.

3. A Szolgáltató által nyilvántartott, az online órát kereső természetes személy Felhasználókra vonatkozó személyes adatok körét, azok részletes felhasználási és nyilvántartási szabályait az ÁSZF részét képező jelen Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.
4. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által kezelt adataiban bekövetkezett változást a Szolgáltató felé nem jelenti be, úgy a Felhasználó mulasztásának időtartamára a Szolgáltató mentesül az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése alól.
5. A Szolgáltató az általa nyilvántartott, a természetes személyek által rögzített adatokat csak annyi ideig tárolhatja, ameddig arra az Felhasználók tájékoztatásával, szolgáltatásával kapcsolatosan szükség van.
6. A Szolgáltató a Felhasználó adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére teljesíthet.
7. A Szolgáltatót külön jogszabályok alapján adat és titoktartási kötelezettség terheli Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltató tagjait, alkalmazottait és megbízottját egyaránt terhelik.

8. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre
A jogszabályban jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt személyes adatok a következők:
a) a Felhasználó neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye,
b) a Felhasználó (leánykori) neve, anyja neve, születési helye és ideje, Felhasználó e-mail címe
c) Felhasználó telefonszáma,
d) Felhasználó értesítési címe,

9. A személyes adatok tárolásának időtartama és módja
9.1. Az Felhasználók regisztrációjából adódó adatokat a regisztrációt követő 1 évig, illetve a Felhasználó kérésének megfelelő időtartamig őrzi.
9.2. A fenti személyes adatokat a Szolgáltató saját üzletszerzési céljából a Felhasználó hozzájárulásának időtartama alatt kezelheti, az ilyen célú kezelést a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásakor, egyéb esetben a fentebb rögzítettek szerint a Szolgáltató megszünteti.
9.3. A Szolgáltató a kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzését követően haladéktalanul törli, ha a Szolgáltatónál valamely 1. pontban nem említett célból történő adatkezelésre került sor.
9.4. A Szolgáltató köteles a nyilvántartott személyes adatok védelméről gondoskodni.
9.5. A számítógépen nyilvántartott adatok esetében az adatokhoz hozzáférést jelszavas védelemmel kell ellátni és a hozzáférésre jogosult személyekről nyilvántartást kell vezetni. A számítógépes adatállományokról legalább egy példány biztonsági másolatot kell folyamatosan készíteni.
9.6. A papír alapú nyilvántartásokat az illetéktelenek elől elzárva kell tartani.
9.7. A nyilvántartásokat megfelelően zárt helyiségben, az irattározási jogszabályok és belső előírások figyelembe vételével kell tárolni.
9.8. A közbenső, az irattározásra nem kerülő, vagy az irattározási idő után selejtezésre kerülő nyilvántartásokat meg kell szüntetni: a számítógépes adathordozón levő adatokat helyreállíthatatlanul le kell törölni, a papír alapú, személyes adatokat tartalmazó listákat el kell égetni vagy más módon (iratmegsemmisítővel), ellenőrzötten meg kell semmisíteni.

10. A Felhasználó hozzájárulása és módosításának joga
10.1. A Szolgáltató a Felhasználó adatkezeléshez való előzetes hozzájárulását köteles megszerezni minden olyan esetben, amikor az adatkezelést jogszabály számára kötelezően nem írja elő.
10.2. A Felhasználó adatkezelési hozzájárulását a Szolgáltató a következők szerint szerezheti meg:
a) az online órákra jelentkezéshez szükséges regisztrációt megelőzően elektronikusan hozzájáruló adatkezelési nyilatkozattal,
b) a regisztrált igénybe vevők számára nem kell ismételt nyilatkozatot tenniük, csak annak visszavonását követően.

11. A Szolgáltató adatkezelésének szabályai
11.1. A Szolgáltatót a tudomására jutott személyes adatokkal kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli, azok megismerését harmadik személy részére csak az érvényes jogszabályokban és jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint teheti lehetővé.
11.2. A titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony után is terheli.

12. Adatvédelem
12.1. A Szolgáltató biztosítja
a) a szolgáltatást végző vagy abban közreműködő alkalmazottja, megbízottja az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályokat és jelen szabályzatot megismerje és munkája során betartsa,
b) az adatvédelem és adatbiztonság követelményeinek személyi és tárgy feltételeit,
c) jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatnak a Felhasználók részére honlapján való nyilvános elérhetőségét.

12.2.A Szolgáltató honlapjára látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a hozzájárulását kell kérni. 

  1. Az érintett Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

13.1. Az érintett természetes személy Felhasználónak az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelő Szolgáltatóval szemben joga van az átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz, és joggyakorlásának elősegítéséhez, az előzetes tájékozódáshoz (ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik), a tájékoztatáshoz és információkhoz (ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg). Az érintettet megilleti a hozzáférés joga és a helyesbítéshez való jog, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás joga, a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog), a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.  Az adatvédelmi jogszabályokban írt feltételekkel és korlátozásokkal illeti meg az érintetett a törléshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog, az automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog. 

 

  1. Ezen adatkezelési kikötésekben nem szabályozott kérdésekre, az érintett személy jogaira az EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók.